Nieruchomości

:Strona głównamieszkaniadomydziałkilokale użytkowebiura
Ostatnio dodane artykuły:

Jak napisać wypowiedzenie umowy najmu?

Jeśli umowa najmu została zawarta w formie pisemnej to wypowiedzenie także musi mieć taką formę.

Jeśli wypowiedzenie składane jest najemcy lokalu mieszkalnego powinno być dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia pod rygorem nieważności.

Wypowiedzenie powinno zawierać:
• oznaczenie stron - podajemy dane zarówno wynajmującego jak i najemcy: imię i nazwisko, adres, numer dowodu tożsamości gdy stroną jest osoba fizyczna, lub nazwę przedsiębiorcy i jego siedzibę, numer pod jakim figuruje w rejestrze przedsiębiorców i kto prowadzi ten rejestr. Jeśli przedsiębiorcą jest spółka z o.o., akcyjna lub komandytowo-akcyjna podjemy również wysokość kapitału zakładowego i NIP. Należy też podać osoby reprezentujące przedsiębiorcę.
• podstawa wypowiedzenia - podajemy na jakiej podstawie składane jest wypowiedzenie: zapis z umowy, przepisy Kodeksu cywilnego, ustawa o ochronie praw lokatorów.
• oświadczenie - piszemy, że wypowiadana jest umowa najmu, i określić jej przedmiot, wskazać osobę, do której wypowiedzenie zostało skierowane, a także z jakim dniem wypowiedzenie stanie się skuteczne.
• uzasadnienie - w przypadku wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego uzasadnienie jest konieczne, ponieważ przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów dokładnie określają przypadki, kiedy takie wypowiedzenie jest możliwe.
• własnoręczny podpis osoby wypowiadającej umowę najmu

Jeżeli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu,
czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym budynku może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia.

Przy wypowiadaniu umowy najmu nie trzeba dokonywać żadnych opłat ani zawiadamiać urzędu skarbowego.
Wypowiedzenie należy złożyć na ręce osoby, której dotyczy, lub przesłać je pocztą, za potwierdzeniem odbioru.